Gratis levering in België vanaf 120€ aankoop.

    

Algemene voorwaarden

Wettelijke bepalingen

ARTIKEL 1 – VOORWERP

1.1. Onderhavige algemene voorwaarden regelen de contractuele relaties tussen, enerzijds, de BVBA HORSE2ME, KBO 0719.827.694, met zetel te 1300 Wavre, Avenue Zénobe Gramme 38 en, anderzijds, elke fysieke persoon-verbruiker die de HORSE2ME-producten wenst aan te kopen buiten de website www.horse2me.com om (hierna « de koper ») of die de website www.horse2me.com bezoekt en/of er aankopen wenst te doen (hierna « de websitegebruiker »).

1.2. Elke websitegebruiker of koper die met HORSE2ME contracteert, is geacht te contracteren ten persoonlijke titel.

1.3. Onderhavige voorwaarden beogen het bepalen van de modaliteiten en voorwaarden voor de verkoop op afstand tussen HORSE2ME en de websitegebruiker of de koper, van de bestelling van de producten, van de betaling van de prijs en van de levering. Zij regelen alle etappes die nodig zijn voor het plaatsen van de bestelling en verzekeren de opvolging van deze bestelling tussen de contracterende partijen op de website www.horse2me.com.

1.4. Elke bestelling houdt, vanwege de websitegebruiker of de koper, de onherroepelijke instemming met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden in. Partijen komen overeen dat hun contractuele relaties uitsluitend zullen worden geregeld door deze algemene voorwaarden, die het Contract uitmaken, behalve indien er werd van afgeweken in de eventuele bijzondere voorwaarden, aanvaard door de websitegebruiker of de koper.

1.5. De websitegebruiker of de koper verklaart voldoende bekwaam te zijn om huidig contract af te sluiten en te beschikken over de vereiste meerderjarigheid.

1.6. De websitegebruiker of de koper verklaart eveneens niet over te gaan tot aankopen van HORSE2ME-producten met het doel deze door te verkopen, behalve indien hij hiervoor de uitdrukkelijke toelating heeft ontvangen van HORSE2ME.

1.7. Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de offertes of van elke overeenkomst afgesloten tussen HORSE2ME en de websitegebruiker of de koper.

1.8. De contractuele relaties tussen HORSE2ME en de koper of de websitegebruiker kunnen worden afgesloten in het Nederlands, het Frans of het Engels, naar keuze van de koper of de websitegebruker, en de briefwisseling die eruit voortvloeit, kan eveneens gevoerd worden in één van deze vier talen. In geen geval zal de koper of de websitegebruiker het feit kunnen opperen dat hij de taal die hij heeft gekozen onvoldoende beheerst om de niet-toepasbaarheid van één of meerdere van onderhavige algemene voorwaarden in te roepen. De taal die standaard wordt gebruikt in het kader van de contractuele relaties tussen HORSE2ME en de koper of de websitegebruiker is het Frans.

1.9. De bijzondere voorwaarden voorgesteld aan de koper of aan de websitegebruker beperken zich steeds strikt tot het voorwerp of de transactie die zij behandelen. Zij moeten steeds strikt worden geïnterpreteerd en sluiten, voor het overige, de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden niet uit.

1.10. De afwezigheid van de toepassing door HORSE2ME van één van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden kan in geen enkel geval worden gelijkgesteld met of geïnterpreteerd als (i) een verzaking aan de latere toepassing ervan, noch (ii) een verzaking aan de toepassing van de andere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden door HORSE2ME.

ARTIKEL 2 – PRODUCTAANBOD

2.1. Elk productaanbod van HORSE2ME aan een koper, of deze is gebeurd op papier of via elektronische wijze, is geldig voor een duurtijd van één maand, behalve indien anders vermeld in het betreffende productaanbod.

2.2. De website van HORSE2ME, www.horse2me.com, is een website die bestemd is om paardensportartikelen voor ruiter en paard te koop aan te bieden.

2.3. De producten die door HORSE2ME worden voorgesteld voor verkoop zijn deze die op de website www.horse2me.com staan vermeld op de dag van de raadpleging van de site door de websitegebruiker of voorgesteld aan de koper zoals vermeld in de HORSE2ME-catalogus op de dag van de ondertekening van de bestelbon.

2.4. Elk productaanbod en alle leveringsmodaliteiten zijn geldig in België, Frankrijk en Duitsland, en dit zolang de voorraad strekt.

2.5. Ingeval een product niet meer beschikbaar zou zijn na het overmaken van de bestelling door de koper of door de websitegebruiker, dan verbindt HORSE2ME zich ertoe om de koper of de websitegebruiker hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

ARTIKEL 3 – PRIJZEN

3.1. De prijzen zijn vermeld in euro, inclusief taksen en kosten en zijn exclusief de kosten van behandeling van de bestelling (port, verpakking en opmaak van het verzendpakket).

3.2. De verzendkosten worden gefactureerd in functie van het gewicht en het volume van het verzendpakket (verpakkingen en eventuele geschenken inbegrepen), van de plaats van levering en van de gekozen transporteur of wijze van transport. Zij worden aan de websitegebruiker of aan de koper meegedeeld vόόr de definitieve registratie van de bestelling of op de bestelbon.

3.3. De prijzen kunnen in principe niet herzien worden en zij houden rekening met de BTW die van kracht is op de dag van de bestelling. HORSE2ME zal wijzigingen van het BTW-tarief die vόόr de leveringsdatum zouden worden ingevoerd aan de koper of de websitegebruiker kunnen doorrekenen en dit, zonder dat deze laatste ervan zou worden ingelicht.

3.4. Ingeval de koper of de websitegebruiker vraagt om de leveringtermijn of plaats van levering te wijzigen of indien hij de levering weigert op de overeengekomen datum of aan HORSE2ME verkeerde informatie doorgeeft, zal HORSE2ME hem bijkomende kosten kunnen aanrekenen.

3.5. HORSE2ME behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te wijzigen doch verbindt zich ertoe de van kracht zijnde tarieven, meegedeeld aan de websitegebruiker op het moment van de registratie van de bestelling of, aan de koper, op het moment van de door HORSE2ME voor akkoord ondertekende bestelling, toe te passen.

3.6. De regels die van toepassing zijn inzake BTW krachtens de Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde zijn van toepassing in geval van levering in België of buiten België maar binnen het grondgebied van de Europese Gemeenschap.

ARTIKEL 4 – BESTELLING VAN DE KOPER

4.1. De bestelling van de koper gebeurt door middel van het invullen en ondertekenen van het document genaamd « Bestelbon voor HORSE2ME-producten ».

4.2. De koper verklaart kennis te hebben genomen van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en ze onherroepelijk te hebben aanvaard vooraleer zijn bestelling te hebben geplaatst. Het valideren van de bestelling door HORSE2ME houdt uitdrukkelijke en onherroepelijke aanvaarding in van de prijzen en omschrijvingen van de producten die beschikbaar zijn voor de verkoop.

4.3. HORSE2ME behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een koper te weigeren.

4.4. Nadat de bestelbon door de koper en door HORSE2ME voor akkoord werd ondertekend, kan de koper de bestelling niet meer wijzigen doch hij kan, indien hij het wenst, steeds een nieuwe bijkomende bestelling plaatsen.

ARTIKEL 5 – BESTELLING VAN DE WEBSITEGEBRUIKER

5.1. Teneinde een bestelling te plaatsen via de website www.horse2me.com dient de websitegebruiker zich voorafgaand te identificeren door middel van zijn e-mailadres en paswoord. Voor elke eerste bestelling dient de websitegebruiker een gebruikersaccount te creëren.

5.2. Het gebruikersaccount zal hem toelaten om online bestellingen te plaatsen, de historiek van zijn bestelling te volgen en facturen uit te printen.

5.3. Teneinde een gebruikersaccount voor zichzelf te creëren dient de websitegebruiker een formulier in te vullen dat de volgende informatie bevat : burgerlijke staat, voornaam, naam, geboortedatum, volledig levering- en facturatieadres, telefoonnummer, e-mailadres en paswoord.

5.4. Opdat de bestelling zou kunnen worden geregistreerd en verzonden dient eerst het gebruikersaccount te worden gecreëerd.

5.5. De websitegebruiker verklaart kennis te hebben genomen van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en ze onherroepelijk te hebben aanvaard vooraleer zijn bestelling te plaatsen. Het valideren van de bestelling houdt uitdrukkelijke en onherroepelijke aanvaarding in van de prijzen en omschrijvingen van de producten die beschikbaar zijn voor de verkoop. 

5.6. Teneinde de websitegebruiker toe te laten om op zijn bestelling terug te komen vooraleer ze definitief te valideren werden er uitdrukkelijk validatie- en aanvaardingschermen voorzien. De bestelling zal slechts definitief geregistreerd worden bij de laatste validatie van het scherm van de betaling van de gevalideerde bestelling, t.t.z. vanaf de betaling van de prijs. 

5.7. De websitegebruiker zal een e-mail ontvangen ter bevestiging van het feit dat de bestelling in aanmerking werd genomen door HORSE2ME. 

5.8. Het geheel van de gegevens die door de websitegebruiker werden verstrekt bij de bestelling en de geregistreerde bevestiging van deze bestelling maken voor de websitegebruiker het bewijs uit van de verkoop op afstand van HORSE2ME-producten. 

5.9. HORSE2ME behoudt zich het recht toe om elke bestelling van een websitegebruiker te weigeren. 

5.10. De websitegebruiker heeft op elk ogenblik, zelfs nadat hij zijn bestelling heeft doorgegeven, definitief gevalideerd en betaald heeft, de mogelijkheid om producten toe te voegen aan zijn bestaand mandje of aan een nieuw mandje van HORSE2ME-producten. 

ARTIKEL 6 – BETALING DOOR DE KOPER 

6.1. Wanneer de koper een bestelling plaatst die gevalideerd werd door HORSE2ME dient hij de betaling van de prijs uit te voeren door middel van een bankoverschrijving op de rekening van de firma HORSE2ME bij de bank: 

KBC BANQUE

België

IBAN : BE76 7320 4977 5195

BIC : CREGBEBB

6.2. Van zodra HORSE2ME in het bezit is van de betaling van de prijs zal er worden overgegaan tot de verzending van de HORSE2ME-producten en van de overeenkomstige factuur en dit, naar het adres zoals door de koper vermeld op de bestelbon, binnen de 30 dagen volgend op de datum waarop de bestelbon door beide partijen voor akkoord werd ondertekend. 

6.3. In geval van niet-betaling is HORSE2ME niet gehouden de HORSE2ME-producten te leveren aan de koper. De eigendomsoverdracht gebeurt slechts op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs. 

ARTIKEL 7 – BETALING DOOR DE WEBSITEGEBRUIKER EN BEVEILIGING VAN DE BETALING 

7.1. Op het einde van de bestelprocedure, zoals omschreven in artikel 5 hierboven, wordt de websitegebruiker uitgenodigd om het nummer van zijn bankkaart, de vervaldatum van zijn bankkaart alsook de 3 laatste cijfers van het visuele cryptogram, dat zich op de keerzijde van zijn kaart bevindt, in te voeren. 

7.2. Volgend op de datum van de bestelling zal een verzoek tot debiteren van de rekening van de websitegebruiker worden verzonden naar zijn bank. De bestelling zal worden beschouwd als zijnde effectief na bevestiging van het akkoord van de bankinstellingen. 

7.3. Teneinde de veiligheid van de betalingen te verzekeren, doet HORSE2ME beroep op de diensten voor beveiligde betaling van OGONE. 

7.4. De bankgegevens ingevoerd door de websitegebruiker worden versleuteld (veiligheidsnorm SSL) en circuleren dus onleesbaar op het internet. 

7.5. In elk geval zullen het online invoeren van het bankkaartnummer en de uiteindelijke validatie van de bestelling als bewijs gelden voor de echtheid van de bestelling en van de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen voor de uitvoering van de betreffende bestelling. 

7.6. De bankrekening van de websitegebruiker zal slechts worden gedebiteerd bij verzending van de beschikbare artikelen. Indien producten niet voorradig of onbeschikbaar zijn, zal de bankrekening slechts worden gedebiteerd voor het bedrag van de producten die effectief worden opgestuurd. 

7.7. In bepaalde gevallen, zoals bij een verkeerd adres, een ander probleem met de rekening van de websitegebruiker of bij gebrek aan betaling, behoudt HORSE2ME zich het recht voor om de bestelling van de websitegebruiker te blokkeren tot wanneer het probleem is opgelost. 

7.8. Met het oog op de fraudebestrijding en meer bepaald op het bestrijden van het frauduleus gebruik van bankkaartnummers zal HORSE2ME de vrijheid hebben de persoonlijke gegevens verstrekt door de websitegebruiker na te kijken en de nodig geachte maatregelen te treffen (vraag om verantwoordingsstukken of annulatie van de bestelling) teneinde na te gaan of de persoon waarvan de rekening werd gedebiteerd wel degelijk de persoon is die de bestelling heeft geplaatst. 

ARTIKEL 8 – LEVERING AAN DE KOPER 

8.1. De leveringdatum of leveringtermijn moeten strikt worden toegepast, behalve wanneer zij niet kunnen worden gerespecteerd omwille van onvoorziene omstandigheden onafhankelijk van de wil van HORSE2ME en die de uitvoering van de verplichtingen van HORSE2ME onmogelijk of substantieel moeilijker of duurder maken en wanneer de koper ervan op de hoogte werd gesteld ten laatste op de dag van levering en hem, desgevallend, een latere leveringtermijn werd voorgesteld. 

8.2. Indien de koper de voorgestelde latere leveringtermijn heeft aanvaard, zal hij, ingeval deze nieuwe leveringtermijn wordt overschreden, het contract kunnen verbreken en dit, per aangetekend schrijven. 

8.3. Indien de overeenkomst geen enkele specifieke leveringdatum of leveringtermijn vermeldt, wordt de uiterste leveringdatum bepaald op 30 werkdagen, te rekenen vanaf de ondertekening door beide partijen van de bestelbon. 

8.4. Indien de koper de levering weigert op de overeengekomen datum zal HORSE2ME, na een ingebrekestelling, het contract van rechtswege kunnen verbreken en dit, per aangetekende brief. 

8.5. In de hypothese voorzien in artikel 8.4. zal HORSE2ME eveneens van de koper een schadevergoeding kunnen vorderen, die overeenkomt met de geleden schade, forfaitair bepaald op 10 % van de prijs exclusief taksen, behalve indien de koper kan aantonen dat de levering niet kon doorgaan omwille van een geval van overmacht. In dit laatste geval zal de koper de bijkomende portkosten verschuldigd zijn die zullen worden gevorderd door HORSE2ME. 

8.6. Indien de levering definitief onmogelijk wordt ingevolge een geval van overmacht zal de verkoop van rechtswege worden geannuleerd. 

ARTIKEL 9 – LEVERING AAN DE WEBSITEGEBRUIKER 

9.1. Alle termijnen die door HORSE2ME op zijn website worden aangekondigd, zijn berekend in werkdagen, vermeld ten indicatieve titel en onder voorbehoud van de validatie van de bestelling van de websitegebruiker. 

9.2. Bij het berekenen van de leveringdatum wordt rekening gehouden met de termijnen die nodig zijn voor de voorbereiding en de verzending en waaraan eveneens de leveringtermijn van de transporteur BPOST is toegevoegd. 

9.3. De bestelling wordt verzonden op het adres dat werd opgegeven door de websitegebruiker tijdens het plaatsen van de bestelling en HORSE2ME zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de levering van HORSE2ME-producten op een verkeerd adres, indien deze vergissing het gevolg is van inlichtingen verstrekt door de websitegebruiker tijdens het doorgeven van de bestelling. 

9.4. Indien de afgifte van de HORSE2ME-producten aan de websitegebruiker onmogelijk werd gemaakt door deze laatste, zal het bedrag van de bestelling aan de websitegebruiker terugbetaald worden, onder aftrek van de verwerkingkosten en de kosten voor verzending heen en terug van de HORSE2ME-producten. 

9.5. De levering van de HORSE2ME-producten wordt verzorgd door de firma BPOST en de prijzen voor de levering zijn vermeld op de site www.horse2me.com elk geval worden deze ter kennis gebracht van de websitegebruiker vόόr de definitieve registratie van zijn bestelling. 

9.6. In geval van vertraging bij de levering van niet is tussengekomen binnen een termijn van 30 werkdagen te rekenen vanaf de validatie door bestelling, kan de websitegebruiker per aangetekend schrijven zijn bestelling annuleren, behalve indien de vertraging te wijten is aan een geval van overmacht. 

9.7. In geval van annulatie van de bestelling om reden van vertraagde levering, zoals vermeld in artikel 9.6. hierboven, zal HORSE2ME overgaan tot de terugbetaling aan de websitegebruiker. 

9.8. Onverminderd het recht van intrekking waarover de websitegebruiker beschikt en waarvan sprake is in artikel 11 hierna, komt het aan de websitegebruiker toe de verzending bij aankomst na te kijken en alle voorbehoud en klachten te formuleren die gerechtvaardigd zouden blijken, en zelfs de HORSE2ME-producten te weigeren, indien deze zouden geopend geweest zijn of indien ze duidelijke sporen van beschadiging zouden vertonen. 

9.9. De klachten vermeld in artikel 9.8. hierboven dienen te worden geformuleerd en gericht aan de transportfirma, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, en dit binnen de 3 werkdagen volgend op de levering van de HORSE2ME-producten ; kopie van dit schrijven dient te worden gericht aan HORSE2ME. 

ARTIKEL 10 – RISICO-OVERDRACHT 

10.1. De eigendomsoverdracht van de HORSE2ME-producten ten voordele van de websitegebruiker of van de koper voltrekt zich op de dag van de volledige betaling door deze laatste en dit, ongeacht de datum waarop de betreffende goederen werden geleverd. 

10.2. De risico-overdracht van verlies of beschadiging van de HORSE2ME-producten komt tussen vanaf de levering en ontvangst van de HORSE2ME-producten door de websitegebruiker of de koper. 

ARTIKEL 11 – RECHT VAN INTREKKING 

11.1. De websitegebruiker beschikt over een termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de leveringdatum van de bestelling, om elk product dat niet beantwoordt aan zijn verwachtingen, in zijn oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat, geschikt voor de herverkoop ervan, terug te zenden en de vervanging of de terugbetaling ervan te vragen. Hij kan het product terugzenden via BPOST, zonder kosten, met uitzondering van de kosten van terugzending. 

11.2. Bij het uitoefenen van het recht van intrekking dienen de HORSE2ME-producten te worden teruggezonden naar het adres vermeld in artikel 1.1. van onderhavige algemene voorwaarden, vergezeld van de zorgvuldig ingevulde leveringsbon die zich in de verzenddoos bevindt. 

11.3. De bankrekening van de websitegebruiker zal, binnen de 14 dagen, te rekenen vanaf de datum waarop HORSE2ME de terugzending ontvangt, gecrediteerd worden voor het bedrag van de HORSE2ME-producten die werden teruggezonden. 

11.4. Ingeval slechts een deel van de HORSE2ME-producten wordt teruggezonden, zullen de verzendkosten ten laste blijven van de websitegebruiker. 

11.5. Onvolledige, beschadigde of door de websitegebruiker bevuilde HORSE2ME-producten die worden teruggezonden, worden niet teruggenomen. Gepersonaliseerde goederen of goederen vervaardigd volgens specifieke vereisten van de websitegebruiker worden eveneens uitgesloten uit het recht van intrekking. 

ARTIKEL 12 – GARANTIE 

12.1. De koper of websitegebruiker wordt verzocht de HORSE2ME-producten onmiddellijk bij hun ontvangst na te kijken en eventuele zichtbare gebreken en eventuele gebreken aan overeenstemming met de contractuele specificaties op korte termijn te melden, d.w.z. alle fouten die snel kunnen worden opgespoord tijdens een aandachtig en ernstig nazicht, met name deze met betrekking tot de eigenschappen en het functioneren van de producten. 

12.2. Overeenkomstig artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek zal HORSE2ME verantwoordelijk zijn voor elk gebrek aan overeenstemming dat zou bestaan bij de aflevering van het product en dat zou blijken binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering. 

12.3. Het gebrek vermeld in artikel 12.2. zal echter onbestaand worden geacht indien de verbruiker, op het moment van het afsluiten van het contract, dit gebrek kende of het redelijkerwijze niet kon ontkennen of indien het gebrek aan overeenstemming zijn oorsprong vindt in de materialen geleverd door de verbruiker. 

12.4. Er wordt overeengekomen dat de websitegebruiker elk gebrek aan overeenstemming, bij voorkeur schriftelijk, aan HORSE2ME ter kennis zal moeten brengen en dit binnen een maximum termijn van 2 maand te rekenen vanaf de dag dat hij het gebrek heeft vastgesteld. Het niet-respecteren van deze verplichting zal het verlies van de rechten van de verbruiker met zich meebrengen. 

12.5. Bij het vervallen van de termijn van twee (2) jaar zal, desgevallend, het gemeen recht met betrekking tot de vrijwaring van verborgen gebreken, voorzien in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, van toepassing zijn. In deze hypothese zal de aangiftetermijn van twee (2) maand, voorzien in artikel 12.4. van toepassing blijven. 

12.6. Onderhavige garantie wordt verleend onverminderd de wettelijke vrijwaring voorzien in artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek en de wettelijke verplichting tot conforme levering voorzien in artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek. 

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID 

13.1. HORSE2ME heeft slechts een middelenverplichting voor alle toegangsetappes van de website, van de bestelprocedure, van de levering of van latere diensten. 

13.2. De aansprakelijkheid van HORSE2ME zal niet kunnen worden weerhouden voor alle nadelen of schade voortvloeiend uit het gebruik van het internet, met name een onderbreking van de dienst, een externe indringing of de aanwezigheid van informaticavirussen, of van een geval van overmacht. 

13.3. HORSE2ME is niet verantwoordelijk voor het niet-nakomen van zijn contractuele verplichtingen in geval van overmacht of toeval, met inbegrip, zonder dat deze lijst volledig is, van staking, brand, ramp, pech en, in het algemeen, elke gebeurtenis die de goede uitvoering van de bestellingen van de websitegebruiker of van de koper niet toelaat. 

ARTIKEL 14 – DUURTIJD EN WIJZIGINGEN 

14.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing gedurende de volledige periode dat de producten door HORSE2ME online aan de websitegebruiker te koop worden gesteld of gedurende de periode van verkoop op afstand van de betreffende producten aan de koper. 

14.2. HORSE2ME behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Elke nieuwe versie van deze algemene voorwaarden zal voorafgaandelijk gemeld worden op de website www.horse2me.com. 

14.3. De websitegebruiker of de koper die niet zou wensen dat de contractuele relaties worden geregeld door de nieuwe versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden, van toepassing op elke nieuwe bestelling, zal het gebruik van de diensten aangeboden door de website www.horse2me.com moeten staken of de koper zal moeten ophouden bestelbons over te maken aan HORSE2ME. 

ARTIKEL 15 – KLACHTEN 

Elke klacht of vraag om informatie met betrekking tot de HORSE2ME-producten, de betaling, de bestelling of de levering kan worden doorgegeven per e-mail, per brief  : 

Email : info@horse2me.com 

Courrier : HORSE2ME SPRL, Avenue Zénobe Gramme 38 à 1300 Wavre, Belgique

ARTIKEL 16 – PRIVACY 

16.1. Bij het behandelen en verwerken van alle persoonlijke gegevens die worden doorgegeven aan HORSE2ME wordt de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy bij de behandeling van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, integraal gerespecteerd. 

16.2. Deze gegevens worden in bepaalde gevallen (bv. voor betalingsmethodes aan onze dienstverlener OGONE) doorgegeven of verzameld en vervolgens doorgegeven voor de verschillende leveringswijzen met onze dienstverlener UPS, of nog, voor statistieken of om het gebruik van de website te verbeteren, maar zullen in geen geval worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze bestemd voor de werking van de website. 

16.3. De websitegebruiker beschikt over de vrije toegang tot zijn gegevens en kan, indien nodig, de verbetering, wijziging of verwijdering ervan vragen en dit, via de site www.horse2me.com. 

16.4. HORSE2ME kan, desgevallend, zijn gegevensbestand van de websitegebruikers overmaken aan derden en dit, na voorafgaand akkoord van de websitegebruikers. Derhalve kunnen de websitegebruikers hun recht van verzet laten gelden tegen het overmaken van hun gegevens en dit, door hun intentie aan HORSE2ME te melden per e-mail of per aangetekend schrijven. 

ARTIKEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST 

17.1. Behalve wanneer er in de offertes of voorstellen, opgemaakt door HORSE2ME, uitdrukkelijk is van afgeweken, vormen deze algemene voorwaarden en hun eventuele bijlagen de volledige overeenkomst van partijen. Derhalve vervangen en annuleren zij elk akkoord, mededeling, offerte, voorstel of briefwisseling, mondeling of schriftelijk, vroeger uitgewisseld of overeengekomen door partijen en betrekking hebbend op het voorwerp van onderhavige algemene voorwaarden. 

17.2. Bepalingen die een wettelijke of reglementaire bepaling van het gemeen of dwingend recht zouden schenden, worden als ongeschreven geacht, zonder dat deze nietigheid de geldigheid van de betreffende algemene voorwaarden in zijn geheel zou aantasten, behalve indien de bekritiseerde bepaling doorslaggevend is voor de overeenkomst zelf. 

17.3. Ingeval de betreffende bepaling de aard zelf van de contractuele relaties zou aantasten, zal elke partij pogen om onmiddellijk en ter goede trouw te onderhandelen over een geldige bepaling die economisch gelijkwaardig is of die, minstens, zoveel mogelijk het effect van de geannuleerde bepaling zal benaderen. 

ARTIKEL 18 – TOEPASBAAR RECHT EN GESCHILLEN 

18.1. De contractuele relaties tussen HORSE2ME en de websitegebruiker of de koper worden uitsluitend geregeld door de bepalingen van het Belgisch recht. 

18.2. De websitegebruiker of koper zal zich eerst tot HORSE2ME richten teneinde een minnelijke oplossing te bekomen voor hun geschil. 

18.3. Onverminderd de artikelen 18.2. en onder voorbehoud van het uitdrukkelijk akkoord van partijen om het geschil met betrekking tot het afsluiten, de interpretatie, de uitvoering of de ontbinding/verbreking van de contractuele relaties tussen HORSE2ME en de websitegebruiker of koper op te lossen via bemiddeling, zal enkel de Vrederechter of de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, zetelend in de franse taal, bevoegd zijn. 

18.4. HORSE2ME behoudt zich het recht voor om zijn vordering tegen de websitegebruiker of de koper in te leiden voor de bevoegde rechtbanken van de woonplaats of van de zetel van de websitegebruiker of de koper.

Geslaagd
Informatie
Waarschuwing
Fout
Loading...